Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"

Rozdział 8.

Majątek Lokalnej Organizacji Turystycznej

§21.

 

Majątek Ligi stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

Majątek Ligi pochodzi z następujących źródeł:

  1. składki członkowskie,
  2. świadczenia członków wspierających,
  3. dotacje, darowizny, zapisy, subwencje, pożyczki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, realizacji grantów oraz programów krajowych i międzynarodowych z instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, a także z innych źródeł dostępnych w myśl obowiązującego prawa.

§22.

  1. Gospodarka Ligi prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy, przygotowany przez Zarząd i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Walne Zebranie Członków.
  2. Zarząd może przyznawać dotacje członkom Ligi zgodnie z rocznym planem finansowym.

§23.

  1. Oświadczenia woli w imieniu Ligi w zakresie rozporządzania mieniem, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, składają dwie osoby: Skarbnik oraz Prezes lub Wiceprezes.
  2. Zarząd może udzielić Prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Ligi.
  3. W trybie podanym w ust. 2, Zarząd może ustanawiać pełnomocników do spraw szczególnych, którzy będą działać w granicach umocowania.

 

Polska, jako kraj cechujący się niewątpliwym bogactwem tradycji i naturalnego piękna, i aktywnie dbający o jego ochronę, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa.