Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"

Rozdział 4.

Władze Ligi

§9.

 

Władzami Ligi są:

 

  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna

 

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Po upływie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej działa do dnia wyboru nowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej odpowiednio.

 

 

 

Naszym obowiązkiem jest udział w zbiorowej odpowiedzialności wszystkich narodów świata za ochronę dóbr uznanych za wspólne dziedzictwo całej ludzkości, bez względu na to, do terytorium jakiego kraju jest ono zlokalizowane.