Zamość - (łac. Zamoscia) nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy" jest miastem powiatowym położonym na Wyżynie Lubelskiej. Obecnie jest jednym z ważniejszych miast województwa lubelskiego, pod względem liczby ludności zajmuje trzecią pozycję - liczy 66 747 mieszkańców (2004 r.), a powierzchnia plasuje miasto na siódmej pozycji.

 

Wybitne walory turystyczne Zamościa to: zachowany od czasu powstania układ urbanistyczny, regularny rynek o wymiarach 100 x 100 metrów z ratuszem i tzw. Kamienicami Ormiańskimi (w mieście osiedliła się liczna wspólnota ormiańska) oraz fragmenty umocnień obronnych wraz pochodzącymi z okresu zaboru rosyjskiego nadszańcami.

Pierwszy "Pan na Zamościu" Jan Zamoyski zlecił zaprojektowanie miasta architektowi Bernardo Morando, który nawiązał do koncepcji antropomorficznych. Głową jest pałac Zamoyskich, kręgosłupem ulica Grodzka, ramiona to ulice poprzeczne. Trzy rynki to organy wewnętrzne. Bastiony to ręce i nogi służące do obrony. Układ ten przetrwał do dzisiaj w stanie praktycznie nie zmienionym. To on stanowi główną atrakcję dla odwiedzających licznie Zamość urbanistów i architektów, jest dowodem jak starano się zrealizować koncepcję miasta idealnego.

Wśród wielu zbytków na uwagę zasługują:

 

 • barokowy Ratusz, kilkakrotnie przebudowywany, z pięknymi schodami wachlarzowymi z XVIII wieku
 • renesansowy Arsenał z I poł. XVII wieku
 • Kamienice z podcieniami przy Rynku Wielkim, m. in. :
 • Kamienice Ormiańskie (XVII wiek) z attykami (północna pierzeja Rynku Wielkiego)
 • Kamienice Morandowska II, Szczebrzeska i Turobińska z początku XVII wieku (południowa pierzeja Rynku Wielkiego – ul. S. Staszica)
 • Kamienica Pod Św. Kazimierzem, XVII wiek (wschodnia pierzeja Rynku Wielkiego)
 • Kamienica Linkowska, II połowa XVII wieku (zachodnia pierzeja Rynku Wielkiego)
 • renesansowa Katedra pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła (z końca XVI wieku), w której pod główną nawą znajdują się krypty z trumnami oraz prochami Zamoyskich; przy katedrze stoi dzwonnica, pełniąca funkcję wieży widokowej, w której biją dzwony Jan (największy), Wawrzyniec oraz Tomasz
 • barokowy Kościół rektoralny pw. Św. Katarzyny z XVII wieku
 • barokowy Kościół Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP z XVII wieku
 • Kościół pw. Św. Mikołaja (dawna cerkiew unicka) z XVII wieku
 • dawny pałac Zamoyskich, z końca XVI wieku, przebudowywany w wieku XVII, XVIII; w XIX wieku w czasie zaborów przekształcony w szpital wojskowy, przez co utracił wyjątkowy wygląd (obecnie sąd)
 • dawna Akademia Zamojska (obecnie liceum i szkoła wyższa) z XVII wieku, przebudowana w XVIII i XIX wieku
 • dwa nadszańce z XIX wieku oraz Bastion VII (jedyny zachowany z siedmiu jakie powstały na przełomie XVI i XVII wieku)
 • dawne Seminarium Duchowne, barokowe, z XVII wieku (obecnie siedziba szkoły wyższej)
 • Infułatka, dom dziekanów zamojskich (XVI/XVII wiek), przy katedrze
 • dawny klasztor Klarysek z XVII wieku (obecnie remontowany)
 • dawny klasztor i szpital Bonifratrów, później zajazd Pod Karpiem (dlatego tzw. Podkarpie)
 • Dom Centralny, secesyjny budynek z początku XX wieku, tzw. „Centralka” (nazwa dawnego hotelu w tym budynku)
 • Kamienica „Dom Rabina” z połowy XVII wieku
 • Dawny szpital kolegiacki, XVIII wiek, obecnie urząd pocztowy
 • bramy - można przejść przez:
 • Starą Bramę Lwowską z końca XVI wieku i o Nową Bramę Lubelską (XIX wiek)
 • pozostałe to:
 • Nowa Brama Lwowska (XIX wiek)
 • Stara Brama Lubelska (koniec XVI wieku, zamurowana w 1588 roku z rozkazu hetmana Zamoyskiego na pamiątkę zwycięstwa w bitwie pod Byczyną i sprowadzeniu tu jako jeńca arcyksięcia austriackiego Maksymiliana)

 

W 1992 r. Stare Miasto w Zamościu stanowiące przykład renesansowej zabudowy miejskiej zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wiadomość wpisana przez użytkownika zamościa po polsku

Dodatkowe informacje

Przedstawiciel: Marcin Zamoyski - Prezydent Miasta Zamość

Tel: 084 638 68 02

Fax:

Adres: Rynek Wielki 13, 22-400, Zamość

 

Naszym obowiązkiem jest udział w zbiorowej odpowiedzialności wszystkich narodów świata za ochronę dóbr uznanych za wspólne dziedzictwo całej ludzkości, bez względu na to, do terytorium jakiego kraju jest ono zlokalizowane.