Statut

Drukuj
PDF
Spis treści
Statut
rozdział 2
rozdział 3
rozdział 4
rozdział 5
rozdział 6
rozdział 7
rozdział 8
rozdział 9
Wszystkie strony
Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Organizacja Turystyczna "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO", zwane dalej Lokalną organizacją Turystyczną.

§2.

Terenem działania Lokalnej Organizacji Turystycznej jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz Lokalnej Organizacji Turystycznej jest Toruń. Lokalna Organizacja Turystyczna może także działać za granicą.

§3.

Lokalna Organizacja Turystyczna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Lokalna Organizacja Turystyczna funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. 79, poz. 855 z późń . zm); ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r., Nr 62, poz. 689 z późń. zm.); ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz statutem.

§4.

Lokalna Organizacja Turystyczna może używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną i logo według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 


 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 2.

Cele i sposoby działania

 

§5.

Celem Lokalnej Organizacji Turystycznej jest realizacja następujących zadań:

podejmowanie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w kraju i zagranicą,

graomadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o miastach i miejscach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,

współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi, w tym w szczególności z Polską Organizacją Turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,

prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych,

pozyskiwanie funduszy na rewitalizację, ochronę i promocję turystyczną miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,

wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń,

§6.

Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje swoje cele przez:

 

prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, badawczej i promocyjnej w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, turystyki oraz edukacji interdyscyplinarnej,

organizowanie i udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych i wystawach,

kreowanie pozytywnego wizerunku i marki Lokalnej Organizacji Turystycznej, działanie na rzecz ochrony jej zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego,

inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie programów rozwoju i modernizacji infrastrukury turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej,

obsługę kampanii promocyjnych wspólnego produktu turystycznego w pełnym zakresie,

współpracę z organami administracji rządowej, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, z organami administracji samorządowej, podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie kultury, rewaloryzacji zabytków, turystyki i promocji, z Polską Agencją Rozwoju Turystyki i innymi,

działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych w zakresie:

 

 

 • 22.11.Z Wydawanie książek,
 • 22.12.Z Wydawanie gazet,
 • 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
 • 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała,
 • 22.22.Z Działalnoćś poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach,
 • 63.30.A Działalność organizaatorów turystyki,
 • 63.30.B Działalność pośredników turystycznych,
 • 63.30.D Działalność turystyczna pozostała,
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 • 74.40.Z Reklama,
 • 74.81.Z Działalność fotograficzna,
 • 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 


 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§7.

Członkowie Lokalnej organizacji Turystycznej dzielą się na:

zwyczajnych

wspierających

honorowych

Członkiem zwyczajnym może zostać:

podmiot, który reprezentuje obiekt wpisany na listę UNESCO,

jednostka samorządu terytorialnego na terenie której znajduje się ten obiekt,

organizacja, która chciałaby realizować zadania statutowe Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Członek zwyczajny ma prawo do:

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Lokalnej Organizacji Turystycznej,

brania udziału w pracach i inicjatywach Lokalnej Organizacji Turystycznej,

otrymywania informacji o działaniach Lokalnej Organizacji Turystycznej,

wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej,

obrony swoich uzasadnionych interesów przez Lokalną Organizację Turystyczną,

korzystania z pomocy organizacyjnej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczne lub prawna zainteresowana działalnością Lokalnej Organizacji Turystycznej, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

Członkiem honorowym może być każda osoba, która wniosła znaczący wkład na rozwój Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz jest szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu jej celów.

Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.

Członek wspierający i honorowy posiada prawa członka zwyczajnego określone w ust. 3 poza biernym i czynnym prawem wyborczym. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłaty składek członkowskich.

Członek Lokalnej Organizacji Turystycznej zobowiązany jest do:

przestrzegania przepisów statutu, regulaminów i uchwał,

aktywnego udziału w pracach,

regularnego opłacania składek członkowskich.

Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Członkowstwo w Lokalnej Organizacji Turystycznej ustaje z chwilą:

rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej,

skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej z powodu:

niewypełnienia obowiązków przewidzianych w ust. 8, z tym, że niespłacenie składek z przyczyn nieusprawiedliwionych musi trwać przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,

prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami Lokalnej Organizacji Turystycznej,

pisemnego umotywowania wniosku 2/3 członków,

wykluczenia na skutek utraty osobowości prawnej bądź pozbawienia praw publicznych,

śmierci osoby będącej członkiem.

O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy czlonków, Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

§8.

Wykluczonym i skreślonym z listy członków Lokalnej Organizacji Turystycznej lub nieprzyjętym w poczet członków przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków w przeciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu.

 

 


 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 4.

Władze Lokalnej Organizacji Turystycznej

 

§9.

Władzami Lokalnej Organizacji Turystycznej są:

Walne Zebranie członków

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Walne Zebranie Członków stanowią członkowie zwyczajni. Każdego członka zwyczajnego reprezentuje jeden przedstawiciel.

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Po upływie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej działa do dnia wyboru nowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 


 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 5.

Walne Zebranie

 

§10.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Lokalnej Organizacji Turystycznej, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§11.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

uchwalanie statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej i jego zmian,

wybór i odwoływanie w głosowaniu tajnym Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej - wybrane organy konstytuują się w ciągu 7 dni od daty Walnego Zebrania,

wybieranie i odwoływanie w tajnym głosowaniu Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

uchwalanie wysokości składek członkowskich,

uchwalanie planów działania i planów finansowych,

rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

upoważnienie Zarządu do rozporządzania mieniem Lokalnej Organizacji Turystycznej, w tym zaciągania zobowiązań finansowych,

podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji,

rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nieprzyjęcia w poczet czlonków,

nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Lokalnej Organizacji Turystycznej,

uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz innych regulaminów Lokalnej Organizacji Turystycznej,

podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Lokalnej Organizacji Turystycznej.

§12.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeb, przynajmniej raz w roku, z pisemnym powiadomieniem członków Lokalnej Organizacji Turystycznej co najmniej 30 dni przed Terminem Walnego Zebrania.

§13.

Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia pół godziny później, uchwały podejmowane są bez względu na liczbę obecnych.

§14.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Wybór władz Lokalnej Organizacji Turystycznej następuje w głosowaniu tajnym.

§15.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:

Komisji Rewizyjnej, 1/3 liczby członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się nie później niż w przeciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały Zarządu lub zgłoszenia wniosku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzenia jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania.

 


 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 6.

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej

 

§16.

Zarząd jest reprezentatywnym organem wykonawczym Lokalnej Organizacji Turystycznej. Kieruje jej działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

 

§17.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 

 • kierowanie bieżącą działalnością Lokalnej Organizacji Turystycznej,
 • zarządzanie majątkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej na zasadach określonych uchwałami Walnego Zebrania,
 • wpółdziałanie z innymi osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach dotyczących działalności statutowej,
 • składanie zprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przygotowywanie wniosków na Wlane Zebranie Członków,
 • realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań Członków,
 • przyjmowanie na czlonka Lokalnej Organizacji Turystycznej osób spełniających warunki statutowe oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu z Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz o skreśleniu z listy członków zgodnie z przepisami niniejszego statutu,
 • organizowanie i nadzorowanie działalności statutowej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie służącym realizacji celów statutowych,

 

 

§18.

Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób.

W skład Zarządu wchodzą:

Prezes,

od 1do 2 Wiceprezesów,

Skarbnik,

Sekretarz,

Członkowie.

Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza Zarząd wybiera spośród siebie na pierwszym zebraniu po wyborach, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 1/2 członków jego statutowego składu.

Prezes organizuje i kieruje pracą Zarządu oraz reprezenyuje Lokalną Organizację Turystyczną na zewnątrz.

 

§19.

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

 


 

 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 7.

Komisja Rewizyjna

 

§20.

Komisja rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, sekretarza i członka Komisji.

 

§21.

Komisja Rewizyjna:

 

 • bada i analizuje przynajmniej raz w roku całokształt działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej, a przede wszystkim gospodarkę finansową pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków i dochodów,
 • wydaje zalecenia pokontrolne oraz określa sposoby i terminy usuwania nieprawidłowości,
 • składa Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,
 • corocznie wnioskuje o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi,
 • na wniosek Walnego Zebrania przeprowadza dodatkowe kontrole.
 • Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie.

 

 

 


 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 8.

Majątek Lokalnej Organizacji Turystycznej

 

§22.

Majątek Lokalnej Organizacji Turystycznej stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

Majątek Lokalnej Organizacji Turystycznej pochodzi z następujących źródeł:

 

 • składki członkowskie,
 • świadczenia członków wspierających,
 • dotacje, darowizny, zapisy,
 • wpływy z działalności gospodarczej.

 

§23.

Gospodarka Lokalnej Organizacji Turystycznej prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy, przygotowany przez Zarząd i uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Walne Zebranie Członków.

§24.

Oświadczenia woli w imieniu Lokalnej Organizacji Turystycznej w zakresie rozporządzania mieniem, w tym zaciągania zobowiązań mojątkowych, a także w innych sprawach statutowych Lokalnej Organizacji Turystycznej, składają dwie osoby: Prezes Zarządu i Skarbnik.

Zarząd może udzielić Prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W trybie podanym w ust. 2 Zarząd może ustanowić pełnomocników do spraw szczególnych, którzy będą działać w granicach umocowania.

 

 


 

 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 9.

Zmiana statutu i rozwiązanie Lokalnej Organizacji Turystycznej

 

§25.

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§26.

Rozwiązanie Lokalnej Organizacji Turystycznej wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§27.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną. Uchwała o rozwiązaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Lokalnej Organizacji Turystycznej.