Statut - rozdział 7

Drukuj
PDF
Spis treści
Statut
rozdział 2
rozdział 3
rozdział 4
rozdział 5
rozdział 6
rozdział 7
rozdział 8
rozdział 9
Wszystkie strony

 

 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 7.

Komisja Rewizyjna

 

§20.

Komisja rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, sekretarza i członka Komisji.

 

§21.

Komisja Rewizyjna:

 

  • bada i analizuje przynajmniej raz w roku całokształt działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej, a przede wszystkim gospodarkę finansową pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków i dochodów,
  • wydaje zalecenia pokontrolne oraz określa sposoby i terminy usuwania nieprawidłowości,
  • składa Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,
  • corocznie wnioskuje o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi,
  • na wniosek Walnego Zebrania przeprowadza dodatkowe kontrole.
  • Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie.