Statut - rozdział 6

Drukuj
PDF
Spis treści
Statut
rozdział 2
rozdział 3
rozdział 4
rozdział 5
rozdział 6
rozdział 7
rozdział 8
rozdział 9
Wszystkie strony

 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 6.

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej

 

§16.

Zarząd jest reprezentatywnym organem wykonawczym Lokalnej Organizacji Turystycznej. Kieruje jej działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

 

§17.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 

  • kierowanie bieżącą działalnością Lokalnej Organizacji Turystycznej,
  • zarządzanie majątkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej na zasadach określonych uchwałami Walnego Zebrania,
  • wpółdziałanie z innymi osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach dotyczących działalności statutowej,
  • składanie zprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
  • zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przygotowywanie wniosków na Wlane Zebranie Członków,
  • realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań Członków,
  • przyjmowanie na czlonka Lokalnej Organizacji Turystycznej osób spełniających warunki statutowe oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu z Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz o skreśleniu z listy członków zgodnie z przepisami niniejszego statutu,
  • organizowanie i nadzorowanie działalności statutowej,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie służącym realizacji celów statutowych,

 

 

§18.

Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób.

W skład Zarządu wchodzą:

Prezes,

od 1do 2 Wiceprezesów,

Skarbnik,

Sekretarz,

Członkowie.

Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza Zarząd wybiera spośród siebie na pierwszym zebraniu po wyborach, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 1/2 członków jego statutowego składu.

Prezes organizuje i kieruje pracą Zarządu oraz reprezenyuje Lokalną Organizację Turystyczną na zewnątrz.

 

§19.

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.