Statut - rozdział 3

Drukuj
PDF
Spis treści
Statut
rozdział 2
rozdział 3
rozdział 4
rozdział 5
rozdział 6
rozdział 7
rozdział 8
rozdział 9
Wszystkie strony

 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§7.

Członkowie Lokalnej organizacji Turystycznej dzielą się na:

zwyczajnych

wspierających

honorowych

Członkiem zwyczajnym może zostać:

podmiot, który reprezentuje obiekt wpisany na listę UNESCO,

jednostka samorządu terytorialnego na terenie której znajduje się ten obiekt,

organizacja, która chciałaby realizować zadania statutowe Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Członek zwyczajny ma prawo do:

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Lokalnej Organizacji Turystycznej,

brania udziału w pracach i inicjatywach Lokalnej Organizacji Turystycznej,

otrymywania informacji o działaniach Lokalnej Organizacji Turystycznej,

wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej,

obrony swoich uzasadnionych interesów przez Lokalną Organizację Turystyczną,

korzystania z pomocy organizacyjnej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczne lub prawna zainteresowana działalnością Lokalnej Organizacji Turystycznej, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

Członkiem honorowym może być każda osoba, która wniosła znaczący wkład na rozwój Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz jest szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu jej celów.

Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.

Członek wspierający i honorowy posiada prawa członka zwyczajnego określone w ust. 3 poza biernym i czynnym prawem wyborczym. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłaty składek członkowskich.

Członek Lokalnej Organizacji Turystycznej zobowiązany jest do:

przestrzegania przepisów statutu, regulaminów i uchwał,

aktywnego udziału w pracach,

regularnego opłacania składek członkowskich.

Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Członkowstwo w Lokalnej Organizacji Turystycznej ustaje z chwilą:

rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej,

skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej z powodu:

niewypełnienia obowiązków przewidzianych w ust. 8, z tym, że niespłacenie składek z przyczyn nieusprawiedliwionych musi trwać przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,

prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami Lokalnej Organizacji Turystycznej,

pisemnego umotywowania wniosku 2/3 członków,

wykluczenia na skutek utraty osobowości prawnej bądź pozbawienia praw publicznych,

śmierci osoby będącej członkiem.

O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy czlonków, Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

§8.

Wykluczonym i skreślonym z listy członków Lokalnej Organizacji Turystycznej lub nieprzyjętym w poczet członków przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków w przeciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu.