Statut - rozdział 2

Drukuj
PDF
Spis treści
Statut
rozdział 2
rozdział 3
rozdział 4
rozdział 5
rozdział 6
rozdział 7
rozdział 8
rozdział 9
Wszystkie strony

 

Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"


Rozdział 2.

Cele i sposoby działania

 

§5.

Celem Lokalnej Organizacji Turystycznej jest realizacja następujących zadań:

podejmowanie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w kraju i zagranicą,

graomadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o miastach i miejscach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,

współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi, w tym w szczególności z Polską Organizacją Turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,

prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych,

pozyskiwanie funduszy na rewitalizację, ochronę i promocję turystyczną miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,

wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń,

§6.

Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje swoje cele przez:

 

prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, badawczej i promocyjnej w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, turystyki oraz edukacji interdyscyplinarnej,

organizowanie i udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych i wystawach,

kreowanie pozytywnego wizerunku i marki Lokalnej Organizacji Turystycznej, działanie na rzecz ochrony jej zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego,

inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie programów rozwoju i modernizacji infrastrukury turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej,

obsługę kampanii promocyjnych wspólnego produktu turystycznego w pełnym zakresie,

współpracę z organami administracji rządowej, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, z organami administracji samorządowej, podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie kultury, rewaloryzacji zabytków, turystyki i promocji, z Polską Agencją Rozwoju Turystyki i innymi,

działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych w zakresie:

 

 

 • 22.11.Z Wydawanie książek,
 • 22.12.Z Wydawanie gazet,
 • 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
 • 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała,
 • 22.22.Z Działalnoćś poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach,
 • 63.30.A Działalność organizaatorów turystyki,
 • 63.30.B Działalność pośredników turystycznych,
 • 63.30.D Działalność turystyczna pozostała,
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 • 74.40.Z Reklama,
 • 74.81.Z Działalność fotograficzna,
 • 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.