Spis treści
Statut
rozdział 2
rozdział 3
rozdział 4
rozdział 5
rozdział 6
rozdział 7
rozdział 8
rozdział 9
Wszystkie strony
Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Organizacja Turystyczna "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO", zwane dalej Lokalną organizacją Turystyczną.

§2.

Terenem działania Lokalnej Organizacji Turystycznej jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz Lokalnej Organizacji Turystycznej jest Toruń. Lokalna Organizacja Turystyczna może także działać za granicą.

§3.

Lokalna Organizacja Turystyczna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Lokalna Organizacja Turystyczna funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. 79, poz. 855 z późń . zm); ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r., Nr 62, poz. 689 z późń. zm.); ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz statutem.

§4.

Lokalna Organizacja Turystyczna może używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną i logo według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków zgodnie z obowiązującymi przepisami.