Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"

Rozdział 9.

Zmiana statutu i rozwiązanie Ligi

§24.

 

Zmiany statutu Ligi wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§25.

Rozwiązanie Ligi wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów, przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.

§26.

 

  1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Ligi, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną.
  2. Uchwała o rozwiązaniu Ligi określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony jej majątek.

 

 

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.