Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"

Rozdział 7.

Komisja Rewizyjna

§19.

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Ligi.
  2. Komisja składa się z 3 członków: przewodniczącego, sekretarza i członka Komisji.
  3. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach, wybierając ze swego    grona sekretarza.
  4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na rok,
  5. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Zarządu oraz osoby będące członkami ich rodzin lub z nimi spokrewnione.

 

§20.

Komisja Rewizyjna:

  1. bada i analizuje przynajmniej raz w roku całokształt działalności Ligi, a przede wszystkim gospodarkę finansową, pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków i dochodów,
  2. wydaje zalecenia pokontrolne oraz określa sposoby i terminy usuwania nieprawidłowości,
  3. składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
  4. corocznie wnioskuje o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi,
  5. na wniosek Walnego Zebrania Członków przeprowadza dodatkowe kontrole.

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.