Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"

Rozdział 6.

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej

§16.

 

Zarząd jest reprezentatywnym organem wykonawczym Ligi, kieruje jej działalnością i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

§17.

 

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Ligi,
 3. zarządzanie majątkiem i finansami Ligi na zasadach określonych uchwałami Walnego Zebrania Członków, w granicach upoważnień Walnego Zebrania,
 4. współdziałanie z innymi osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach dotyczących działalności statutowej,
 5. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 6. zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków,
 7. realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań Członków,
 8. przyjmowanie na członków Ligi osób prawnych lub fizycznych spełniających warunki statutowe oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu z Ligi i skreśleniu z listy członków zgodnie z przepisami niniejszego statutu,
 9. organizowanie i prowadzenie działalności statutowej,
 10. ustanawianie wzoru pieczęci, logo i odznaki organizacyjnej Ligi,
 11. ustanawianie i nadawanie wyróżnień honorowych Ligi
 12. zlecanie obsługi administracyjnej lub finansowo-księgowej zewnętrznym osobom fizycznym bądź prawnym.

 

§18.

 

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Ligi.
2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 osób.
3. W skład Zarządu wchodzą:
 • Prezes,
 • od 1do 2 Wiceprezesów,
 • Skarbnik,
 • Sekretarz,
 • Członkowie.
4. Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza Zarząd wybiera spośród siebie na pierwszym zebraniu po wyborach, na zasadzie konsensusu lub w głosowaniu, zwykłą większością głosów.
5. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli w jego  posiedzeniu bierze udział co najmniej 1/2 członków statutowego składu.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
7. Prezes organizuje i kieruje pracą Zarządu oraz reprezentuje Ligę na zewnątrz.
8. Do reprezentowania Ligi na zewnątrz w sprawach niemajątkowych Prezes może upoważnić innego członka Zarządu.

 

 

 

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.