Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"

Rozdział 5.

Walne Zebranie

§10.

 

 

 1. Walne Zebranie Członków stanowią członkowie zwyczajni. Każdego członka zwyczajnego reprezentuje jeden przedstawiciel.
 2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Ligi i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Członkowie honorowi i wspierający mogą brać udział w obradach z głosem doradczym.

 

§11.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

 1. uchwalanie zmian statutu Ligi,
 2. wybór i odwoływanie w głosowaniu tajnym Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej - wybrane organy konstytuują się w ciągu 7 dni od daty Walnego Zebrania,
 3. wybieranie i odwoływanie w tajnym głosowaniu Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 4. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 5. uchwalanie planów działania i planów finansowych,
 6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 7. upoważnienie Zarządu do rozporządzania mieniem Ligi, w tym zaciągania zobowiązań finansowych,
 8. podejmowanie decyzji o przystąpieniu Ligi do innych organizacji,
 9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nieprzyjęcia w poczet członków,
 10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Ligi,
 11. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Ligi.

 

§12.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeb, przynajmniej raz w roku, z pisemnym powiadomieniem członków Ligi co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§13.

Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 24 i § 25.

§14.

 

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Wybór władz Ligi następuje w głosowaniu tajnym.

 

§15.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 

 1. Komisji Rewizyjnej,
 2. 1/3 liczby członków zwyczajnych.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później, niż w przeciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały Zarządu lub zgłoszenia wniosku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzenia jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania.

 

Naszym obowiązkiem jest udział w zbiorowej odpowiedzialności wszystkich narodów świata za ochronę dóbr uznanych za wspólne dziedzictwo całej ludzkości, bez względu na to, do terytorium jakiego kraju jest ono zlokalizowane.