Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"

Rozdział 4.

Władze Ligi

§9.

 

Władzami Ligi są:

 

  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna

 

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Po upływie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej działa do dnia wyboru nowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej odpowiednio.

 

 

 

Polska, jako kraj cechujący się niewątpliwym bogactwem tradycji i naturalnego piękna, i aktywnie dbający o jego ochronę, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa.