Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7.

1. Członkowie Ligi dzielą się na:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

2. Członkiem zwyczajnym może zostać:

 • podmiot lub osoba reprezentująca obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 • jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której znajduje się ten obiekt,
 • organizacja, która realizuje zadania zbieżne z zadaniami statutowymi Ligi.

3. Członek zwyczajny ma prawo do:

 • 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Ligi w sposób przewidziany w Statucie,
 • 2. udziału w pracach i inicjatywach Ligi,
 • 3. otrzymywania informacji o działaniach Ligi,
 • 4. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Ligi,
 • 5. obrony swoich uzasadnionych interesów przez Ligę,
 • 6. korzystania z pomocy organizacyjnej, merytorycznej i finansowej Ligi,
 • 7. noszenia odznaki członkowskiej.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Ligi czy reprezentująca Pomnik Historii, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
5. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Ligi oraz jest szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu jej celów.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłaty składek członkowskich
7. Członek wspierający i honorowy posiada prawa członka zwyczajnego określone w ust. 3 poza biernym i czynnym prawem wyborczym i z następującym zastrzeżeniem do ust. 3 pkt 7, że przedstawiciele członków wspierających i honorowych mają prawo używania odznaki organizacyjnej jeśli występują w związku z działalnością Ligi.

8. Członek Ligi zobowiązany jest do:

 • przestrzegania przepisów statutu, regulaminów i uchwał,
 • aktywnego udziału w pracach Ligi,
 • regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w ustalonej wysokości,
 • delegowania swoich upoważnionych przedstawicieli do pracy w organach statutowych Ligi w przypadku wyboru do tych organów.

9. Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Ligi.
10. Członkostwo w Lidze ustaje z chwilą:

 • rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Ligi,
 • skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Ligi z powodu:
  1. niewypełnienia obowiązków przewidzianych w ust. 8, z tym, że niepłacenie składek z przyczyn nieusprawiedliwionych musi trwać przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  2. prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami Ligi,
  3. pisemnego, umotywowanego wniosku 2/3 członków zwyczajnych,
 • wykluczenia na skutek utraty osobowości prawnej bądź pozbawienia praw publicznych,
 • śmierci osoby będącej członkiem, bądź likwidacji instytucji lub organizacji będącej członkiem.

11. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków, Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14-to dniowym wyprzedzeniem.


§8.

Wykluczonym i skreślonym z listy członków Ligi lub nieprzyjętym w poczet członków przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków w przeciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu.

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.