Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"

Rozdział 2.

Cele i sposoby działania

§5.

Celem Ligi jest inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie, właściwego wykorzystania i promocji polskich miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomniki Historii, poprzez:

 

 1. podejmowanie przez członków Ligi wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w kraju i poza granicami Polski.
 2. gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o miastach i miejscach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz  o Pomnikach Historii.
 3. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi, w tym w szczególności z Polską Organizacją Turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.
 4. prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych,
 5. pozyskiwanie funduszy na rewitalizację, ochronę i promocję turystyczną miast i miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomniki Historii,
 6. wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń,
 7. wspieranie członków Ligi w staraniach o właściwy stan obiektów,
 8. reprezentowanie interesów członków Ligi na forum krajowym i zagranicznym oraz wobec właściwych władz państwowych i samorządowych,
 9. wspieranie Członków Ligi reprezentujących obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomniki Historii w finansowaniu prac konserwatorskich, renowacyjnych itp.

 

§6.

Liga realizuje swoje cele przez:

 1. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, badawczej i promocyjnej w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, turystyki oraz edukacji,
 2. organizowanie i udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych i wystawach,
 3. kreowanie pozytywnego wizerunku i marki Ligi, działanie na rzecz ochrony zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego,
 4. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie programów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej,
 5. prowadzenie kampanii promocyjnych wspólnego produktu turystycznego w pełnym zakresie,
 6. współpracę z organami administracji rządowej, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, z organami administracji samorządowej, podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie kultury, odnowy zabytków, turystyki i promocji, z Polską Agencją Rozwoju Turystyki i innymi podmiotami,
 7. propagowanie znaczenia obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Pomników Historii w przekroju historycznym i współcześnie,
 8. prowadzenie wspólnej polityki na rzecz sposobów finansowania prac konserwatorskich, utrzymania , prezentacji i promocji obiektów.

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.