Statut Lokalnej Organizacji "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO"

Rozdział 1.

 

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Organizacja Turystyczna - "Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO", zwane dalej Ligą.

§2.

  1. Terenem działania Ligi jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Ligi jest Toruń. Liga może także działać poza granicami Polski.
  2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji , zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
  3. Stowarzyszenie może współdziałać z innymi organizacjami, ośrodkami i osobami w realizacji celów i zadań statutowych.

§3.

  1. Liga uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Liga funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r. 79, poz. 855 z późn. zm.); ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. O Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r., Nr 62, poz. 689 z późn. zm.); ustawą z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz statutem.

§4.

  1. Liga może używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną i logo według wzoru ustanowionego przez Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Liga może ustanawiać wyróżnienia honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom, komitetom społecznym i innym podmiotom zasłużonym dla realizacji celów Ligi lub dla samej Ligi.
  3. Ustanawianie wyróżnień honorowych oraz ich nadawanie należy do kompetencji  Zarządu Ligi.

 

 

Średniowieczne Miasto Toruń, Stare Miasto w Zamościu, Puszcza Białowieska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, czy kopalnia soli w Wieliczce, zajmują honorowe miejsca obok takich osobliwości, jak paryskie wybrzeża Sekwany, Wielka Rafa Koralowa w Australii, Tadż Mahal w Indiach, czy egipskie piramidy.